ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση στην 3η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Ε.Ε.Ι.Π.Λαγκαδά - Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Λαγκαδάς 05/06/2015
Αρίθ.πρωτ. -593-
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
 
(αρ. ΜΑΕ 69121/62/Β/09/140)

ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (3η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και την από 05/06/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ,αρ.απόφασης 88/2015 , καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στην τρίτη (3η) Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29/6/2015 και ώρα 16:00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά στο Δημαρχείο Λαγκαδά (2ος όροφος) Δ/νση: Ν.Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διάταξης:
 
1.Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 4ης εταιρικής χρήσης (01/01/2013 - 31/12/2013) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
 
2.Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της 4ης εταιρικής χρήσης και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
 
3.Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για την πέμπτη (5η) εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και ορισμός της αμοιβής τους.
 
4.Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με τροποποίηση του άρθρου 5 και τροποποίηση του καταστατικού.
 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 29ης Ιουνίου 2015, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 9η Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά , στο Δημαρχείο Λαγκαδά (δ/νση : Ν.Παπαγεωργίου 2 ,Λαγκαδάς), χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 20η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. ,στην παραπάνω Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα Γραφεία της έδρας της εταιρίας από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Διοικητικού Συμβουλίου
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η. ΜΑΡΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

This is a comment.