ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΜΙΧΛΗ (6)

Αποτέλεσμα εικόνας για ομιχλη

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαγκαδά (ΑΔΑ. ΒΛΟΖΩΛΛ-ΞΦ5 Αριθ. Απόφασης 455/2013 Αριθ. Συνεδρίασης Ζ4/3-12-2013 Αριθ. Θέματος Πινακίου : 6) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 18 με 18 ( πλειοψηφία με την ψήφο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου) με την συμμετοχή του Δημοτικού Συμβούλου του οποίου δεν επιτρεπόταν ο διορισμός του.

Εγκρίνει τη διοργάνωση της Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης ''ΑΓΓΕΛΩΝ ΠΟΛΙΣ'' του Δήμου Λαγκαδά΄.
Εγκρίνει τη διάθεση συνολικής πίστωσης ποσού 61.675,84 ευρώ.
Ψηφίζει συνολική πίστωση ποσού εξήντα μία χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε και ογδόντα τεσσάρων ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.003 με τίτλο ''Χριστουγεννιάτικο χωρίο Αγγέλων Πόλις'' του σκέλους των εξόδων του προυπολογισμού τρέχοντος έτους, για την πληρωμή των δαπανών της Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης ''Αγγέλων Πόλις''.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος έχει καταδικαστεί  με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις για αδικήματα που δεν επέτρεπαν τον διορισμό του (Άρθρα 264 Ν. 3463/2006, 282 Ν. 3852/2010 και 1 - 2 περ. γ της υπ'αριθ. 43254/31.07.2007 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης(Φ.Ε.Κ. 1492/Β'/17-8-2007).
Συνεπώς, η πιο πάνω αναφερόμενη απόφαση, εγκρίθηκε, και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με την ψήφο του Προέδρου αφού συμμετείχε και ψήφισε τη διάθεση του ποσού 61.675,84 ευρώ ο παρανόμως συμμετέχων Δημοτικός Σύμβουλος. 
Νοθεύτηκε η βούληση του Ελληνικού Λαού. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαγκαδά δεν συγκροτήθηκε σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 και όπως αναφέρεται στην ίδια την απόφαση. Ενδεχομένως, να κηρυχθεί άκυρη(!!!) και να υποχρεωθούν σε Καταλογιστική Πράξη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που ενέκριναν και ψήφισαν την πίστωση των 61.675,84 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

This is a comment.